شروع ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

دبیرستان فرخنده برای سال تحصیلی 1402-1401 دانش آموزان مستعد استان البرز را ثبت نام می نماید .